STK Proje Başvuru ve Raporlama

• Tabloların analiz edilerek, yöneticiler ya da yurt içi/yurt dışındaki paydaşlar için finansal sonuç ve yorumları ile ilgili yönetim raporları hazırlanması.

• Özellikle dernek, vakıf ve kooperatiflerin tablolarının yerel ve uluslararası muhasebe standartlarına uygun Türkçe ve İngilizce mali tablolar ve raporlar halinde hazırlanması ve hibe alacakları kuruluşa sunulabilir hale getirilmesi.

• Kooperatif, dernek, vakıf veya diğer sivil inisiyatiflerinin mevcut rakamları üzerinden tablolarının hazırlanması, konsolide edilmesi, Avrupa fonlarından ve diğer hibelerden yararlanabilecek kriterlere uygun hale getirilmesi.

• İşletmelerin Tek Düzen Hesap Planı'na ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) uygun mali tablolarının hazırlanması.

• Günümüzde dernek ve vakıfların yanı sıra kooperatif ve şirketler de hibe programlarından yararlanabilmektedir. İşletmelerin veya sivil toplum örgütlenmelerinin hangi hibe programlarından yararlanabileceğinin belirlenmesi.

• Oldukça karmaşık bir halde olan hibe başvurularına danışmanlık yapılması, kuruluşla birlikte buna uygun proje hazırlanması.

• Proje süreç yönetimi, kabul edilen harcama kalemleri, raporlama şekli, ara ve nihai raporlar, STK muhasebe uygulamaları konularında danışmanlık yapılması ve eğitim verilmesi.

• Geçerli olmayan harcama kalemlerinin çıkarılarak kalan hibenin talep edilebilir duruma getirilmesi.

• Proje denetimlerinin, bağımsız denetim ve özel amaçlı yeminli mali müşavirlik tasdik raporu da dahil, hibe kuruluşunun beklentilerini karşılayacak şekilde yapılması. Denetim raporlarının belgeli uzman kişilerce imzalı olarak hibe kuruluşuna sunulması.

© 2019 Sivilinfo Kurumsal Hizmetler A.Ş.